Εργασίες σε δίκτυα οπτικών ινών

Εγκατάσταση, πιστοποίηση, άρση βλαβών δικτύων οπτικών ινών

Αναλαμβάνουμε τον τερματισμό, πιστοποίηση, την επίβλεψη, επισκευή και μετατόπιση τηλεπικοινωνιακών δικτύων οπτικών ινών, την κατασκευή οπτικών κατανεμητών και οπτικών συνδέσμων σε όλη την Λέσβο.

Σε συνεργασία με τοπικούς χωματουργούς είναι δυνατή η κατασκευή μικροτάφρου, η εμφύσηση οπτικού καλωδίου καθώς και κατασκευή και των απαραίτητων φρεατίων για την εγκατάσταση των οπτικών συνδέσμων.

Διαθέτουμε ιδιόκτητο εξοπλισμό fusion splicer  για συγκόλληση και oTDR για έλεγχο και πιστοποίηση δικτύων οπτικών ινών.

Τα τελευταία χρόνια είμαστε υπεύθυνοι για την συντήρηση, εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών σε οπτικό δίκτυο κορμού μήκους 270 Km ιδιωτικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών .

Υπάρχει δυνατότητα για 24ωρη διαθεσιμότητα τεχνικού (on call) καθώς και δέσμευσης χρόνου αποκατάστασης από την στιγμή αναγγελίας της βλάβης στην περιοχή της Μυτιλήνης Λέσβου.